Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden AimAtArt v.o.f.:

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam: 34352355

1.0  Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtnemer: AimAtArt v.o.f., hierna te noemen: AAA.

1.2 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die met AAA een (opdracht)overeenkomst sluit.

1.3 Deskundige: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van Opdrachtgever de in de overeenkomst beschreven opdracht zal uitvoeren.

1.4 Partijen: Opdrachtgever en AAA.

2.0  Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn op alle aanbiedingen en offertes van AAA van toepassing, op alle overeenkomsten die AAA sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg (kunnen) zijn.

2.2 AAA wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zijn gehouden dan zoveel mogelijk in overeenstemming met de nietige of vernietigde bepaling in de dan ontstane situatie te voorzien.

3.0       Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever een door AAA uitgebrachte offerte aanvaardt.

3.2 Alle aanbiedingen en offertes van AAA zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.3 Aanbiedingen en offertes van AAA zijn geldig tot 1 maand na de datum waarop deze aan de Opdrachtgever zijn verzonden, tenzij anders aangegeven.

3.4 De aanbieding van AAA is gebaseerd op de informatie die aan AAA is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essenti√ęle informatie aan AAA heeft verstrekt.

3.5 Zolang een aanbieding van AAA nog niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt AAA zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.

4.0       Prijs

4.1 De prijzen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bekend waren bij het uitbrengen van de offerte. AAA is gerechtigd de overeengekomen prijzen tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding van AAA. Indien de prijswijziging een prijsverhoging van 15% of meer tot gevolg heeft, dan heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dit recht vervalt na ommekomst van twee werkdagen nadat Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de prijswijziging.

4.2 Alle geldbedragen zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders wordt vermeld.

5.0       Adviezen

5.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van AAA welke geen betrekking hebben op de door Opdrachtgever verstrekte opdracht.

6.0       Intellectueel eigendom

6.1 AAA behoudt te allen tijde alle rechten op de aan haar toekomende intellectuele eigendomsrechten, waaronder op de door haar gemaakte of bedachte concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‚Äúknow how‚ÄĚ, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of Opdrachtgever er verbeteringen in heeft aangebracht.

6.2 De in 6.1 genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van AAA noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand worden gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door AAA zijn verstrekt.

6.3 Opdrachtgever vrijwaart AAA voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6.4 Opdrachtgever geeft AAA toestemming om de gemaakte beelden gedurende de opdracht te gebruiken ter illustratie van de werkzaamheden en ter promotie van AAA.

7.0       Betalingsvoorwaarden

7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: 50% van de opdrachtsom dient uiterlijk 7 dagen voor de uitvoeringsdatum op een door AAA aangewezen bank- of gironummer te zijn overgeschreven. De overige 50% dient binnen 15 dagen na de uitvoeringsdatum plaats te vinden. Betaling dient te geschieden op de in de offerte of factuur aangegeven wijze.

7.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van AAA en naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Ingeval Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. AAA heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

7.3 Het is aan Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan om zijn eventuele vorderingen op AAA te verrekenen.

7.4 Facturen dienen binnen de op de factuur aangegeven termijn te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever een contractuele rente van 7% per maand of gedeelte van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd.

7.5 Alle kosten in verband met de invordering zijn voor rekening van Opdrachtgever. De  buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het bedrag van het openstaande bedrag.

7.6 Ingeval AAA in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten, die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken, voor rekening van Opdrachtgever.

8.0       Uitvoering van de opdracht

8.1 AAA zal zich inspannen de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Het betreft hier een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. AAA zal de opdracht vanuit een professionele, objectieve en onafhankelijke opstelling uitvoeren.

8.2 AAA behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van de diensten van derden. AAA draagt geen verantwoordelijkheid voor een wanprestatie of fouten door derden.

8.3 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die AAA nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht tijdig ‚Äď zodat AAA in staat wordt gesteld de aan haar verstrekte opdracht naar behoren uit te voeren – in het bezit van AAA komen.

8.4 AAA moet kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden van AAA betrokken medewerkers van (de zijde van) Opdrachtgever.

9.0  Wijziging / annulering door Opdrachtgever

9.1 Indien Opdrachtgever de aan AAA verstrekte opdracht na het sluiten van de overeenkomst om welke reden(en) dan ook wijzigt, is AAA gerechtigd extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.2 Van het bepaalde in artikel 9.1 is ook sprake, indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9.3 Als de opdracht door toedoen van Opdrachtgever wordt geannuleerd, dan blijft Opdrachtgever niettemin 50% van de opdrachtsom verschuldigd.

10.0        Wijziging / onuitvoerbaarheid wegens overmacht

10.1¬†¬† Ingeval tijdens de looptijd van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en AAA de ingezette deskundige, consultant of andere derde, van wie AAA bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, wegens omstandigheden niet in staat is zijn/haar verplichting af te ronden, dan zal in overleg met de Opdrachtgever naar een zoveel mogelijk gelijkwaardige vervanging worden gezocht. De noodzaak tot vervanging doet de overeenkomst niet be√ęindigen.

10.2   Indien AAA als gevolg van overmacht verhinderd wordt om haar verplichtingen deugdelijk na te komen, dan heeft zij het recht om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden.

10.3   Opdrachtgever komt in de in artikel 10.1 en 10.2 genoemde gevallen geen recht op schadevergoeding toe.

11.0       Overname personeel en geheimhouding

11.1   Gedurende de looptijd van de al dan niet verlengde overeenkomst, evenals gedurende een daarop aansluitende periode van twaalf maanden, zal geen der partijen, bij de betreffende overeenkomst(en) betrokken medewerkers of ingeschakelde derden van elkaar in dienst nemen, noch daarmee direct of indirect andersoortige zakelijke betrekkingen aangaan, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij.

11.2   Partijen verplichten zich om uiterste zorgvuldigheid en geheimhouding te betrachten ten aanzien van de informatie welke aan hen bekend wordt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze informatie van algemene aard is. De geheimhoudingsverplichting geldt zowel tijdens de looptijd van de overeenkomst als daarna.

11.3¬†¬† Wanneer een Partij het in dit artikel bepaalde niet nakomt, zal deze Partij aan de andere Partij een niet voor matiging vatbare boete verschuldigd zijn van 2.500,= euro‚Äôs voor iedere overtreding of iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de gehoudenheid tot betaling van de daadwerkelijk geleden schade. Ingeval van overtreding door de ene Partij heeft de andere Partij tevens het recht de overeenkomst per direct te be√ęindigen.

12.0       Ontbinding

12.1   Naast de in de wet genoemde gronden, is AAA gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien:

a.                  Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de overeenkomst voldoet;

b.                  Opdrachtgever in een (voorlopige) surseance van betaling verkeert, of haar faillissement is aangevraagd;

c.                 Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;

d.                  Opdrachtgever als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt;

12.2    AAA is in voornoemde gevallen gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen. Een en ander laat onverlet de overige aan AAA toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

12.3   AAA is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

12.4   Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt AAA recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

13.0       Reclames en klachten

13.1   Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uren na constatering ofwel binnen 48 uren nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de factuur niet op.

13.2   Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat AAA op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

14.0       Aansprakelijkheid

14.1   AAA is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan AAA toe te rekenen tekortkoming. AAA is niet aansprakelijk voor gedragingen van derden, onverminderd haar gehoudenheid om bij de keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen. In geen enkel geval is AAA aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, winstderving geleden door opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij hem of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst.

14.2   AAA is slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door AAA afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

14.3   Indien en voor zover AAA gehouden is de door de Opdrachtgever geleden schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding te alle tijden worden gematigd, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs (/prijzen) gering is (/zijn) in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

14.4   De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade toegebracht door Opdrachtgever, diens medewerkers en bij hem of door hem tewerkgestelden of derden aan zaken die eigendom zijn van of gehuurd door AAA.

15.0 Toepasselijk recht

15.1De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door Nederlands recht.

15.2   Alle geschillen dienen te worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, augustus 2016.

Coming Soon!